RÚVZ | Vranov n.T.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad TopľouV súlade so zákonom č. 307/2014 Z.z. o  niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení so Smernicou MZ SR zo dňa 10.6.2015 č. Z26728/2015/OKVAS

zverejňuje a sprístupňuje


označenie zodpovednej osoby:
Odbor kontroly, vládneho auditu a sťažností
Ministerstvo zdravotníctva  SR
Limbová 2,  837 52 Bratislava
e-mail: protispolcinnost@health.gov.sk


spôsoby podávania podnetov:

  • elektronicky

  • písomne - na obálke je potrebné uviesť "protispoločenská činnosť" a "NEOTVÁRAŤ"


Mgr. Monika Kurucová, MPH
regionálna hygienička a generálna tajomníčka služobného úradu