RÚVZ | Vranov n.T.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Verejné obstarávanie

Dokumenty > Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa


Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou ( ďalej len „RÚVZ“ ) je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d)  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o verejnom obstarávaní realizuje referát hospodársko-technických činností   RÚVZ.
Podľa § 49a zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní zverejňujeme informácie a dokumenty z procesu obstarávania v členení podľa typu zákazky.
Verejné obstarávanie sa zabezpečuje podľa schváleného Plánu verejného obstarávania RÚVZ na príslušný kalendárny rok, prípadne podľa opodstatnených mimoriadnych požiadaviek.

Kontakt:
Tel. č. 057/4464631
Fax č. 05744889360
e-mail: ruvzvt@uvzsr.sk

(dokumenty na stiahnutie sú priebežne dopĺňané)


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky