RÚVZ | Vranov n.T.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Cenník poplatkov

CENNÍK POPLATKOV
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
so sídlom vo Vranove nad Topľou

stiahnúť cenník v PDF

Cenník platný od 24.09.2020
Všeobecné sadzby:

P.č.

Popis výkonu

v EURO

1.1

Vydanie záväzného stanoviska, alebo rozhodnutia.

50,00

1.2

Vyhotovenie duplikátu záväzného stanoviska, alebo rozhodnutia.

10,00

1.3

Vykonanie skúšky pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti.

30,00

1.4

Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

20,00

1.5

Vydanie duplikátu osvedčenia (podľa 1.4)

10,00

2.1

Sadzba za ubehnutý 1 km (osobné motorové vozidlo)
Sadzba za státie vozidla za každých začatých 15 minút

1,00
1,50

2.2

Sadzba za prácu zamestnanca za 1 hodinu

22,00

2.3

Sadzba za čas strávený cestou v rámci výkonu za 1 hodinu

2,00

2.4

Kontrola činnosti sterilizátora 1 prístroja HS
 - biologickým testom (1 prúžok)
 - chemickým a fyzikálnym testom


3,50
1,00

2.5

Kontrola činnosti autoklávu za 1 cyklus
 - biologickým testom (1 ampulka)
 - chemickým a fyzikálnym testom (1 test)
 - termostatovanie


3,50
1,00
1,00

2.6

Stanovenie chemicko-fyzikálnych ukazovateľov vo vzorkách vody

3,50

2.7

Kontrola sterility
 - odber v teréne AHS – podľa spotrebovaného času bod 1.3
 - posúdenie výsledkov podľa bodu 1.2


22,00
22,00

2.8

Stery z prostredia :
 - odber v teréne AHS – podľa spotrebovaného času bod 1.3
 - posúdenie výsledkov podľa bodu 1.2


22,00
22,00

2.9

Konzultácie k zriadeniu prevádzky, projektovej alebo územnoplánovacej dokumentácie a pod. :
 - sadzba za 1 hodinu30,00

2.10

Vypracovanie odborného stanoviska
 - sadzba za 1 hodinu


30,00

2.11

Režijné náklady súvisiace so spracovaním podkladov, výsledkov, príjem, uchovanie a expedícia vzorky


8,00

                                                                                                                                           Mgr. Monika Kurucová

regionálna hygienička a generálna tajomníčka služobného úradu                   
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky