+ RÚVZ vo VT - RÚVZ | Vranov n.T.

RÚVZ | Vranov n.T.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

RÚVZ vo VT


Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom vo Vranove nad Topľou


je zriadený podľa zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou
Regionálny úrad verejného zdravotníctva je rozpočtovou organizáciou štátu zapojenou finančnými vzťahmi na rozpočet Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Je orgánom štátnej správy a zabezpečuje výkon štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva pre územný obvod okresu Vranov nad Topľou.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň vedúcim služobného úradu. Regionálneho hygienika, vymenúva a odvoláva na návrh ministra zdravotníctva SR hlavný hygienik SR.

Predchodcom RÚVZ do 1. 1. 2004 bol Štátny zdravotný ústav v Vranove nad Topľou.
Hlavné činnosti Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo svojej pôsobnosti :

   * zúčastňuje sa riešení národných a medzinárodných programov významných pre verejné zdravie a vykonáva vedecký výskum v tejto oblasti,
   * riadi, usmerňuje a kontroluje epidemiologickú bdelosť prenosných ochorení a plnenie imunizačného programu,
   * vykonáva hodnotenie dopadov na verejné zdravie na regionálnej úrovni a lokálnej úrovni,
   * plní špecializované úlohy verejného zdravotníctva,
   * nariaďuje opatrenia na predchádzanie ochoreniam a opatrenia pri mimoriadnych udalostiach,
   * vydáva záväzné stanoviská a rozhoduje o návrhoch podľa zák.č.355/2007 Z. z.,
   * zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti, vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti a vedie register odborne spôsobilých osôb na epidemiologicky závažné činnosti,
   * povoľuje a zrušuje ním povolené výnimky, ak to ustanovuje zák.č.355/2007 Z. z. ,
   * vykonáva štátny zdravotný dozor, vydáva pokyny a ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone štátneho zdravotného dozoru,
   * prejednáva priestupky a iné správne delikty, ukladá pokuty a povinnosť náhrady nákladov podľa zák.č.355/2007 Z. z. ,
   * vedie register rizikových prác,
   * zabezpečuje sprístupnenie informácií o kvalite vody na kúpanie počas kúpacej sezóny.


Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky