+ O nás | RÚVZVT

O nás | RÚVZVT

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom vo Vranove nad Topľou


je zriadený podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Regionálny úrad verejného zdravotníctva je rozpočtovou organizáciou štátu zapojenou finančnými vzťahmi na rozpočet Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Je orgánom štátnej správy a zabezpečuje výkon štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva pre územný obvod okresu Vranov nad Topľou.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň vedúcim služobného úradu. Regionálneho hygienika vymenúva a odvoláva na návrh ministra zdravotníctva SR hlavný hygienik SR.

Predchodcom RÚVZ bol do 1. 1. 2004 Štátny zdravotný ústav v Vranove nad Topľou.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo svojej pôsobnosti:
- zúčastňuje sa riešení národných a medzinár. programov významných pre verejné zdravie a vykonáva vedecký výskum v tejto oblasti,
- riadi, usmerňuje a kontroluje epidemiologickú bdelosť prenosných ochorení a plnenie imunizačného programu,
- vykonáva hodnotenie dopadov na verejné zdravie na regionálnej úrovni a lokálnej úrovni,
- plní špecializované úlohy verejného zdravotníctva,
- nariaďuje opatrenia na predchádzanie ochoreniam a opatrenia pri mimoriadnych udalostiach,
- vydáva záväzné stanoviská a rozhoduje o návrhoch podľa zák.č.355/2007 Z. z.,
- zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti, vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti a vedie register odborne spôsobilých osôb na epidemiologicky závažné činnosti,
- povoľuje a zrušuje ním povolené výnimky, ak to ustanovuje zák.č.355/2007 Z. z. ,
- vykonáva štátny zdravotný dozor, vydáva pokyny a ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone ŠZD,
- prejednáva priestupky a iné správne delikty, ukladá pokuty a povinnosť náhrady nákladov podľa zák.č.355/2007 Z. z. ,
- vedie register rizikových prác,
- zabezpečuje sprístupnenie informácií o kvalite vody na kúpanie počas kúpacej sezóny.