RÚVZ | Vranov n.T.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Preventívne pracovné lekárstvo


Náplňou práce PPL na regionálnych úradoch verejného zdravotníctva je:

 • sledovať bionegatívne a biopozitívne vplyvy faktorov pracovného prostredia na zdravie pracovníkov za účelom ochrany a rozvoja ich zdravia a pracovnej pohody,

 • sledovať podmienky práce vybraných skupín pracovníkov, ďalej vykonávajúcich rizikové práce, mladistvých, žien a osôb so zmenenou pracovnou schopnosťou,

 • analyzovať a hodnotiť príčiny vedúce k poškodeniam zdravia špecifickými a nešpecifickými faktormi práce a pracovného prostredia,

 • analyzovať príčiny zhoršovania pracovného komfortu,

 • navrhovať opatrenia na optimalizáciu pracovných podmienok a prispôsobovaniu práce telesným a duševným schopnostiam pracovníkov,

 • podieľať sa na príprave podkladov a vypracovávaní programov efektívnej ochrany zdravia pracujúcej populácie, podieľať sa na ich realizácii a vyhodnocovaní dosiahnutých výsledkov,

 • odborne usmerňovať fyzické a právnické osoby pri vytváraní podmienok na pozitívny rozvoj zdravia pracovníkov,

 • odborne usmerňovať a aktívne sa podieľať na výchove a vzdelávaní zamestnávateľov a pracovníkov, v oblasti vytvárania zdravých pracovných podmienok a starostlivosti o zdravie pracovníkov,

 • podieľať sa na vytváraní a práci odborných tímov zabezpečujúcich preventívnu pracovno- lekársku starostlivosť v zmysle dohovoru Medzinárodnej organizácie práce č. 161 z roku 1985,

 • určovať kritéria zdravých pracovných podmienok a pripravovať legislatívne úpravy, týkajúce sa ochrany zdravia pri práci, optimalizácie pracovných podmienok a vylúčenia resp. obmedzenia nových pracovných rizík,

Zamestnanci
 • Mgr. Mária Husárová - vedúca oddelenia

 • Mgr. Jozef Kožej

 • Milada Brečková


 • kontrolovať dodržiavanie legislatívnych úprav na ochranu zdravia človeka pri práci,

 • využívať represívne opatrenia pri zistení situácií ohrozujúcich zdravie a pri neplnení opatrení uložených pri výkone štátneho zdravotného dozoru,

 • vykonávať konzultačnú a expertíznu činnosť pre zdravotnícke i nezdravotnícke organizácie za účelom presadzovania a realizácie opatrení primárnej prevencie najmä pri:

1. výstavbe a rekonštrukcii výrobných objektov,
2. vývoji, výrobe a dovoze nových strojov, technológií, zariadení, materiálov,
3. zabezpečovaní komplexnej starostlivosti o zdravie pracovníkov.

Preventívne pracovné lekárstvo je nadstavbový medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá:

 • sledovaním a hodnotením vzťahov medzi prácou, pracovným prostredím, podmienkami práce a zdravím (telesnou, duševnou a sociálnou pohodou),

 • usmerňovaním celospoločenskej a zdravotníckej prevencie ochorení a poškodení zdravia v súvislosti s výkonom práce, so zohľadnením a skúmaním aj mimopracovných vplyvov ovplyvňovanie rozvoja a podpory zdravia pracovníkov,

 • výkonom štátneho zdravotného dozoru nad ochranou zdravia pri práci.