RÚVZ | Vranov n.T.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Právne predpisy


Všeobecne záväzné právne predpisy platné pre úsek verejného zdravotníctva


Platné právne predpisy pre úsek verejného zdravotníctva (.pdf)   

RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou pri plnení úloh na úseku ochrany, podpore a rozvoji verejného zdravia uplatňuje tieto právne predpisy :

P.č.

Číslo predpisu

Názov predpisu

Účinnosť predpisu

Zmena, zrušenie predpisu, číslo a účinnosť

1.

Zák.č.355/2007 Z.z.

o ochrane, podpore a rozvoji zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1.9.2007

2.

Nar. vl. č. 410/2007 Z. z.

o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou umelému optickému žiareniu

1.9.2007

3.

Vyhl. MZ SR č. 448/2007 Z. z.

o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík  a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií

1.10.2007

4.

Vyhl. MZ SR č. 520/2007 Z. z.

ktorou sa ustanovuje rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti a obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti

1.12.2007

5.

Vyhl. MZ SR č. 521/2007 Z. z.

o podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviská

1.12.2007

6.

Vyhl. MZ SR č. 524/2007 Z. z.

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o radiačnej monitorovacej sieti

1.12.2007

7.

Vyhl. MZ SR č. 525/2007 Z. z.

o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovné – športové  zariadenia

1.12.2007

8.

Vyhl. MZ SR č. 526/2007 Z. z.

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia

1.12.2007

9.

Vyhl. MZ SR č. 527/2007 Z. z.

o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež

1.12.2007

10.

Vyhl. MZ SR č. 528/2007 Z. z.

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia

1.12.2007

11.

Vyhl. MZ SR č. 533/2007 Z. z.

o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania

1.12.2007

12.

Vyhl. MZ SR č.534/2007 Z. z.

O podrobnostiach o požiadavkách na zdroje elektromagnetického žiarenia a na limity expozície obyvateľov  elektromagnetickému žiareniu v životnom prostredí

1.12.2007

13.

Vyhl. MZ SR č. 539/2007 Z. z.

o podrobnostiach o limitných hodnotách optického žiarenia a požiadavkách na objektivizáciu optického žiarenia v životnom prostredí

1.12.2007

14.

Vyhl. MZ SR č. 541/2007 Z. z.

o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci

1.12.2007

15.

Vyhl. MZ SR č. 542/2007 Z. z.

o podrobnostiach o ochrane zdravia pre fyzickou záťažou pri práci, psychickou záťažou a senzorickou záťažou pri práci

1.12.2007

16.

Vyhl. MZ SR č. 544/2007 Z. z.

o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci

1.12.2007

17.

Vyhl. MZ SR č. 545/2007 Z. z.

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany pri činnostiach vedúcich k ožiareniu a činnostiach dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany

1.12.2007

18.

Vyhl. MZ SR č. 549/2007 Z. z.

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí

1.12.2007

19.

Vyhl. MZ SR č.550/2007 Z. z.  

o podrobnostiach o požiadavkách na výrobky určené na styk s pitnou vodou

1.12.2007

20.

Vyhl. MZ SR č. 553/2007 Z. z.

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia

1.12.2007

21.

Vyhl. MZ SR č. 554/2007 Z. z.

o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo

1.12.2007

22.

Nar. vl. č. 247/2017 Z.z.

ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu  

1.4.2018

23.

Nar. vl. č. 340/2006 Z. z.  

o ochrane zdravia osôb pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení

24.

Nar. vl. č. 356/2006 Z. z.

o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci

1.6.2006

NV č. 3001/2007 Z. z. účinné od 1.7.2007

25.

Nar. vl.č. 338/2006 Z. z.

o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci

26.

Nar.vl.č. 329/2006 Z. z.

o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu

1.6.2006

27.

Nar. vl.č. 281/2006 Z. z.

o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami

1.7.2006

28.

Nar. vl.č. 276/2006 Z. z.

o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami

1.7.2006

29.

Nar. vl.č.253/2006 Z. z.

o ochrane zamestnancov pre rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci

1.6.2006

30.

Nar. vl.č. 355/2006 Z. z.

o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciu chemickým faktorom pri práci

1.6.2006

31.

Nar. vl.č. 345/2006 Z. z.

o základných bezpečnostných požiadavkách na ochranu zdravia pracovníkov a obyvateľov pred ionizujúcim žiarením

1.6.2006

32.

Nar. vl.č.391/2006 Z. z.

o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko

1.6.2006

33.

Nar. vl.č.658/2005 Z. z.

ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky

1.1.2006

- NV č. 538/2006 Z. z. účinné od 1.10.2006
- NV č. 108/2007 Z. z. účinné od 15.3.2007
- NV č. 418/2007 Z. z. účinné od 21.11.2007

34.

Zák.č.470/2005 Z.z.  

zákon o pohrebníctve ...
- (STN EN 15017 – Pohrebné služby – požiadavky)

1.11.2005

- Zák.č.355/2007 Z. z. účinný od 1.9.2007

35.

Zák.č.152/1995 Z.z.

o potravinách
- Potravinový kódex SR z r. 1996
- ( Nariadenie (ES) č.852/2004 o hygiene potravín) a ďalšie prevzaté predpisy

1.1.1996

- zák.č.290/1996 Z. z. účinný od 1.1.1997
- zák.č.553/2001 Z. z. účinný od 1.1.2002
- zák.č.23/2002 Z. z. účinný od 7.2.2002
- zák.č.450/2003 Z. z. účinný 1.9.2002
- Zák.č.472/2003 Z. z. účinný od 1.12.2003
- zák.č.546/2004 Z. z. účinný od 1.1.2005
- zák.č.195/2007 Z. z. účinný od 1.5.2007

36.

Zák.č.377/2004 Z.z.

o ochrane nefajčiarov ...

1.7.2004

- zák.č.465/2005 Z. z. účinný od 1.11.2005

37.

Zák.č.372/1990 Zb.

o priestupkoch v platnom znení

1.10.1990

38.

Zák. č. 124/2006 Z. z.

o  bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

1.7.2006

- zák.č.309/2007 Z. z. účinný od 1.9.2007

39.

Vyhl.č.458/2006 Z. z.

o podrobnostiach o rozsahu  a náplni pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť  

14.7.2007

40.

Vyhl.č. 428/2006 Z. z.

o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení

1.7.2006

41.

Vyhl.č. 532/2002 Z.z.

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a všeobecných technických  požiadavkách  na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

1.12.2002

 
Pokračuj na ďalšiu stranu
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky