RÚVZ | Vranov n.T.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Podávanie žiadostí


PODÁVANIE ŽIADOSTÍ NA VYDANIE ZÁVÄZNÝCH STANOVÍSK A ROZHODNUTÍ

Podľa § 13 ods. 6 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účinného od 1.9.2007, žiadosť o vydanie stanoviska podľa § 13 ods. 3 alebo rozhodnutia podľa § 13 ods. 4 cit. zákona musí obsahovať:

  a) obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo ak bolo pridelené, ak je žiadateľom právnická osoba,
  b) meno, priezvisko, bydlisko a identifikačné číslo ak bolo pridelené, ak je žiadateľom fyzická osoba – podnikateľ,
  c) doklad o oprávnení na podnikanie (výpis z obchodného registra, živnostenský list ),
  d) meno priezvisko a bydlisko alebo sídlo osoby zodpovednej za prevádzkovanie posudzovaných činností,
  e) dokumentáciu s opisom činnosti, ktorá je predmetom návrhu na posúdenie,
  f) hlukovú štúdiu, ak ide o stavbu diaľnic a ciest pre motorové vozidlá,
  g) doklad príslušného stavebného úradu o užívaní stavby na posudzovaný účel,
  h) ďalšie doklady potrebné na vydanie záväzného stanoviska alebo rozhodnutia, ktoré si vyžiada RÚVZ Vranov nad Topľou ( § 13 ods.8       zák.č.355/2007 Z. z. ).

K žiadosti o vydanie záväzného stanoviska alebo rozhodnutia – posudku, žiadateľ pripojí aj elektronický kolok v hodnote 50,- podľa zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (položka 150, písm. h.).

VYDÁVANIE ROZHODNUTÍ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou, ako príslušný orgán verejného zdravotníctva pre územný obvod okresu Vranov nad Topľou posudzuje z hľadiska vplyvu na verejné zdravie a vydáva rozhodnutia v týchto veciach:

  a)  uvedenie priestorov do prevádzky vrátane návrhov na zmenu v ich prevádzkovaní a ak si to vyžaduje objektivizáciu faktorov životného        prostredia alebo pracovného prostredia aj návrhy na uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky,

  b)  schválenie prevádzkových poriadkov a návrhy na ich zmenu,

  c)  uvedenie potravinárskych objektov do užívania,

  d)  zotavovacie podujatia,

  e)  vodárenskú úpravu pitnej vody vrátane použitia chemických látok na úpravu pitnej vody,

  f)  zavedenie nových technologických a nových pracovných postupov pri výrobe potravín,

  g)  umiestňovanie nových potravín a výživových doplnkov na trh,

  h)  používanie biologických faktorov, na zmenu ich použitia a na činnosti, ktoré môžu mať za následok vystavenie zamestnancov        biologickým faktorom,

  i)  skladovanie a manipuláciu s veľmi jedovatými látkami a prípravkami na pracovisku vrátane ich použitia pri dezinfekcii, regulácii        živočíšnych škodcov a na ochranu rastlín,

  j)  činnosti spojené s výrobou, spracovaním, manipuláciou, skladovaním, prepravou a zneškodňovaním chemických karcinogénov a        mutagénov na pracovisku,

  k)  odstraňovanie azbestu a materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb,

  l)   nakladanie s nebezpečnými odpadmi a na prevádzkovanie zariadení na zneškodňovanie nebezpečných odpadov,

  m) zaradenie pracovných činností do kategórie rizikových práce (§31 ods. 6 zák. 355/2007Z. z.),,

  n)  zriaďovanie a prevádzku pohrebiska, pohrebnej služby, krematória, na činnosti súvisiace s prevozom mŕtvych podľa osobitných        predpisov.

VYDÁVANIE ZÁVÄZNÝCH STANOVÍSK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou ako príslušný orgán verejného zdravotníctva pre územný obvod okresu Vranov nad Topľou posudzuje z hľadiska vplyvu na verejné zdravie a vydáva záväzné stanoviská podľa osobitných predpisov k:

  a)  územnoplánovacím podkladom, ak boli RÚVZ predložené,

  b)  územným plánom a k návrhom na územné konanie (umiestnenie stavby, využitie územia, ochranné pásmo, stavebná uzávera),

  c)  návrhom na kolaudáciu stavieb a k návrhom na zmenu v užívaní stavieb,

  d)  návrhom na určenie osobitného režimu území,

  e)  návrhom na využívanie vodných zdrojov na zásobovanie pitnou vodou.

SPRÁVNE POPLATKY
Podľa zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a Sadzobníka správnych poplatkov, časť VIII., položka 150 sa platí správny poplatok za :

  a) vydanie záväzného stanoviska alebo rozhodnutia (podľa § 13 ods. 3 a 4 zák. č. 355/2007 Z. z.)                                   50,-
  b) vyhotovenie duplikátu záväzného stanoviska alebo rozhodnutia uvedeného v písm. f)                                              10,-
  c) vykonanie skúšky pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti (podľa § 15 zák. č. 355/2007 Z. z.) ;              30,-
  d) vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti (podľa § 15 zák. č. 355/2007 Z. z.)                                                           20,-
  e) vydanie duplikátu osvedčenia podľa písm. i)                                                                                                               10,-

SPRÁVNY POPLATOK SA PLATÍ ELEKTRONICKÝMI KOLKAMI !


Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky