RÚVZ | Vranov n.T.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Kvalita vody

P r i p r a v e n o s ť prírodných a umelých kúpalísk a prírodných plôch na kúpaciu sezónu 2021

       V súvislosti s pripravenosťou prírodných a umelých kúpalísk a prírodných plôch neočakávame v okrese Vranov nad Topľou
na kúpaciu sezónu 2021 podstatnejšie zmeny.

       Predpokladáme, že najväčšia vodná plocha v okrese Vranov nad Topľou – VN Veľká Domaša zostane i počas LTS 2021 bez
prevádzkovateľa - s neorganizovanou rekreáciou a kúpaním na vlastnú zodpovednosť.
       Správca vodnej nádrže ani iný právny subjekt dlhodobo nežiada a ani v rámci pripravenosti na kúpaciu sezónu 2021 nepožiadal
o prenájom vodnej plochy na prevádzkovanie prírodných kúpalísk.
       V roku 2021 RÚVZ pokračuje v monitoringu kvality vody na kúpanie vo VN Veľká Domaša na strediskách – Dobrá, Poľany, Holčíkovce, Nová Kelča - pláž, Nová Kelča polostrov Krym. Dňa 16.06.2021 bude vykonaný predsezónny odber. Počas LTS 2021 v čase od 01.07.2021 do 31.08.2021 sa bude vykonávať monitoring vody na kúpanie každých 14 dní, podľa programu monitorovania.

Program monitorovania počas LTS 2021:

1. odber - 16.06.2021 (predsezónne vzorkovanie)
2. odber - 14.07.2021
3. odber - 28.07.2021
4. odber - 11.08.2021
5. odber - 25.08.2021

       Prevádzkovatelia Letného kúpaliska mesta Vranov nad Topľou a umelého Kúpaliska pri Kukorelliho chate v obci Hermanovce doposiaľ nepožiadali o uvedenie do prevádzky.

Kvalita pitnej vody vo verejných vodovodoch

  Kvalita vody vo všetkých verejných vodovodoch v okrese Vranov nad Topľou spĺňa požiadavky
(podľa vyhlášky č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou)

Kvalita vody v mineralizovaných prameňoch

 Nová Kelča, prameň    Dlhodobo nespĺňa požiadavky, platí ZÁKAZ používania na pitné účely
(podľa vyhlášky č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou)
 Bystré nad Topľou, prameň č.1 (veľký)    
Voda spĺňa požiadavky a je zdravotne bezpečná
(podľa vyhlášky č. 247/2017 Z. z.)
 Bystré nad Topľou, prameň č.2 (malý)    Voda spĺňa požiadavky a je zdravotne bezpečná
(podľa vyhlášky č. 247/2017 Z. z.)
 Hermanovce    Voda spĺňa požiadavky a je zdravotne bezpečná
(podľa vyhlášky č. 247/2017 Z. z.)


Odber vzorky na mikrobiologické vyšetrenia bol vykonaný dňa 5.8.2021

Kvalita vody na kúpanie ( RO Domaša )

 Poľany    Voda je vhodná na kúpanie
 Holčikovce    
Voda je vhodná na kúpanie
 Nová Kelča    
Voda je vhodná na kúpanie
 Nová Kelča -
poloostrov Krym    Voda je vhodná na kúpanie
 Dobrá    
Voda je vhodná na kúpanie


Štvrtý sezónny odber bol vykonaný 25.8.2021, výsledky preukázali, že voda je vhodná na kúpanie.
K 31.8.2021 bola ukončená letná turistická sezónna na RO Veľká Domaša.

Umelé kúpaliská
Letné kúpalisko AquaBoom , Vranov nad Topľou    prevádzkované
Prevádzkovateľ si splnil oznamovaciu povinnosť. Vyšetrená vzorka vody odobratá 21.7.2021 preukázala, že voda je vhodná na kúpanie.

Majerovský kaštieľ   
prevádzkované
Vyšetrená vzorka vody bola odobratá 27.7.2021. Výsledky preukázali, že voda je vhodná na kúpanie.

Hermanovce    
mimo prevádzky

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky