RÚVZ | Vranov n.T.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Poštová adresa

Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Dr. C. Daxnera 91/4
093 01 Vranov nad TopľouWEB

e-mail: ruvzvt@uvzsr.sk
web:
www.ruvzvt.sk


GPS súradnice

48°53'19.72"N
21°41'3.86"E

Kontakty

Telefón

E-mail

Regionálna hygienička a generálna tajomníčka služobného úradu
Mgr. Monika Kurucová, MPH

057/488 19 51
0911 393 279

vt.riaditel@uvzsr.sk

Zástupkyňa regionálnej hygieničky
Ing. Lenka Dvorská

0915 404 295

vt.hv@uvzsr.sk

Sekretariát a podateľňa
Kvetoslava Kalmanová

057/446 46 31
0907 913 018

ruvzvt@uvzsr.sk

Osobný úrad a technicko-hospodárske činnosti
Mgr. Viktória Veliká - vedúca oddelenia

057/446 46 31
0915 891 108

vt.ou@uvzsr.sk
vt.htc@uvzsr.sk

Odborná spôsobilosť pre vykonávanie epidemiologicky závažných činností
Mgr. Mária Gešperová

0908 035 420
057/488 19 50

vt.odbornasposobilost@uvzsr.sk

Oddelenie epidemiológie
Kontaktná osoba: Viera Adamčíková

0915 783 454
0917 888 501
057/446 45 63vt.epid@uvzsr.sk

Oddelenie hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov
Ing. Lenka Dvorská - vedúca oddelenia

0915 404 295
057/446 49 64

vt.hv@uvzsr.sk

Oddelenie hygieny detí a mládeže
Mgr. Andrea Vargová - vedúca oddelenia

0907 991 828
057/442 13 16

vt.hdam@uvzsr.sk

Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia
Mgr. Denisa Marjová - vedúca oddelenia

0918 779 018
057/446 49 66

vt.hzp@uvzsr.sk

Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva
Mgr. Mária Husárová - vedúca oddelenia

0915 393 166
057/446 22 74

vt.ppl@uvzsr.sk

Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu
Kontaktná osoba: Mgr. Mária Gešperová

0908 035 420
057/488 19 50

vt.poradna@uvzsr.sk