RÚVZ | Vranov n.T.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Prístup k informáciám


SPRÍSTUPŇOVANIE INFORMÁCIÍPodľa zákona o slobode informácii č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov v
REGIONÁLNOM ÚRADE VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo Vranove nad Topľou ( ďalej len RÚVZ )


ZRIADENIE RÚVZ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou je zriadený  na základe zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

PRÁVOMOC a KOMPETENCIE RÚVZ

  • Podľa § 6 ods. 3  zákona NR SR č. 355/2007 Z. z.

  • Podľa zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov

  • Podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov.MOŽNOSŤ ZÍSKAVANIA INFORMÁCIÍ:
V dňoch pondelok až piatok v čase od 7.30 hod. do 15.30 hod. na týchto pracoviskách RÚVZ :
- kancelária regionálneho hygienika a generálneho tajomníka služobného úradu
- osobný úrad
- referát hospodársko-technických činností
- oddelenie hygieny a preventívnej medicíny
      -   agenda hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov
      -   agenda hygieny detí a mládeže
      -   agenda hygieny životného prostredia a zdravia
      -   agenda preventívneho pracovného lekárstva
      -   agenda epidemiológie
      -   agenda výchovy k zdraviu

Písomne, ústne, faxom, elektronickou poštou podľa § 14 zák. č. 211/2000 Z. z.


Žiadosť možno podať v kancelárii regionálneho hygienika a generálneho tajomníka služobného úradu RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou, Pribinova č. 95, e-mailom: ruvzvt@uvzsr.sk, telefonicky : 057/44 646 31,  faxom: 057/48 893 60  


PODANIE OPRAVNÉHO PROSTRIEDKU

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou, Pribinova č. 95, PSČ 093 17 podľa ust. § 19 ods.1 zák. č. 211/2000 Z. z.


POSTUP  VYBAVOVANIA  ŽIADOSTÍ O SPRÍSTUPNENIE INFORMÁCIÍ

Informácie sa sprístupňujú podľa § 16 zák. č. 211/200 Z. z. najmä ústne, nahliadnutím do spisu, telefonicky, faxom, poštou, elektronickou poštou a v lehotách podľa § 17 cit. zákona (najneskôr do ôsmich pracovných dní od podania žiadosti).


Informácie o aktuálnej situácii vo výskyte prenosných ochorení v okrese, kraji, v SR, ako aj údaje za posledných 10 rokov je možné nájsť na internetovej stránke:  www.epis.sk

 

ÚHRADA ZA SPRÍSTUPNENIE INFORMÁCIÍ
Úhrada nákladov na poskytnutie informácií je uvedená v sadzobníku úhrad za poskytovanie informácií.


Poznámka :
Služobný predpis č. 4/2011 Smernica o prístupe k informáciám v RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou je uverejnená na internetovej stránke úradu: www.ruvzvt.sk.   
          Mgr. Monika Kurucová                                     
regionálna hygienička a generálna tajomníčka služobného úradu          Príloha č.1: Služobný predpis č. 4/2011 (.pdf)
Príloha č.2: Sadzobník úhrad nákladov (.pdf)

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky