RÚVZ | Vranov n.T.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka


SPRÍSTUPŇOVANIE INFORMÁCIÍ


Podľa zákona o slobode informácii č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov
na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou


ZRIADENIE RÚVZ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou je zriadený  na základe zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

PRÁVOMOC a KOMPETENCIE RÚVZ

  • Podľa § 6 ods. 3  zákona NR SR č. 355/2007 Z. z.

  • Podľa zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov

  • Podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov.MOŽNOSŤ ZÍSKAVANIA INFORMÁCIÍ:
V dňoch pondelok až piatok v čase od 7.30 hod. do 15.30 hod. na týchto pracoviskách RÚVZ :
- kancelária regionálneho hygienika a generálneho tajomníka služobného úradu
- osobný úrad
- referát hospodársko- technických činností
- oddelenie hygieny a preventívnej medicíny
      -   agenda hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov
      -   agenda hygieny detí a mládeže
      -   agenda hygieny životného prostredia a zdravia
      -   agenda preventívneho pracovného lekárstva
      -   agenda epidemiológie
      -   agenda výchovy k zdraviu

Písomne, ústne, faxom, elektronickou poštou podľa § 14 zák. č. 211/2000 Z. z.


Žiadosť možno podať v kancelárii regionálneho hygienika a generálneho tajomníka služobného úradu RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou, Pribinova č. 95, e-mailom: ruvzvt@uvzsr.sk, telefonicky : 057/44 646 31,  faxom: 057/48 893 60  


PODANIE OPRAVNÉHO PROSTRIEDKU

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou, Pribinova č. 95, PSČ 093 17 podľa ust. § 19 ods.1 zák. č. 211/2000 Z. z.


POSTUP  VYBAVOVANIA  ŽIADOSTÍ O SPRÍSTUPNENIE INFORMÁCIÍ

Informácie sa sprístupňujú podľa § 16 zák. č. 211/200 Z. z. najmä ústne, nahliadnutím do spisu, telefonicky, faxom, poštou, elektronickou poštou a v lehotách podľa § 17 cit. zákona (najneskôr do ôsmich pracovných dní od podania žiadosti).


Informácie o aktuálnej situácii vo výskyte prenosných ochorení v okrese, kraji, v SR, ako aj údaje za posledných 10 rokov je možné nájsť na internetovej stránke:  www.epis.sk

 

ÚHRADA ZA SPRÍSTUPNENIE INFORMÁCIÍ
Úhrada nákladov na poskytnutie informácií je uvedená v sadzobníku úhrad za poskytovanie informácií.


Poznámka :
Služobný predpis č. 4/2011 Smernica o prístupe k informáciám v RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou je uverejnená na internetovej stránke úradu: www.ruvzvt.sk.   
          Mgr. Monika Kurucová, MPH                                     
regionálna hygienička a generálna tajomníčka služobného úradu          Príloha č.1: Služobný predpis č. 4/2011 (.pdf)
Príloha č.2: Sadzobník úhrad nákladov (.pdf)