RÚVZ | Vranov n.T.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

HV

Oddelenie

Hygiena výživy, bezpečnosti potravín
a kozmetických výrobkovKoncepcia oddelenia.
Hygiena výživy skúma vplyv výživy na zdravie populácie v konkrétnych podmienkach života. Stanovuje a presadzuje požiadavky na zabezpečenie celého procesu výživy tak, aby neohrozoval zdravie, ale naopak, aby ochraňoval a podporoval zdravie.

Usmernenie pri výkone úradnej kontroly pri prešetrovaní neregistrovaných internetových predajcov potravín.
Riešenie špecifických situácií pri výkone úradnej kontroly u prevádzkovateľov internetového predaja potravín.

Aktuálna legislatíva oddelenia.

Zoznam vybraných slovenských právnych predpisov a právnych aktov EÚ oddelenia hygieny výživy bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov. Platné právne predpisy SR. Právne predpisy EÚ.

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností.

Epidemiologicky závažná činnosť je pracovná činnosť, ktorou možno pri zanedbaní postupov správnej praxe a pri nedodržaní zásad osobnej hygieny spôsobiť vznik alebo šírenie prenosného ochorenia. Môžu ju vykonávať len osoby zdravotne spôsobilé a odborne spôsobilé.

Zamestnanci
  • Ing. Dvorská Lenka - vedúca

  • MVDr. Klubertová Jarmila

  • Vasiľová Eva

  • Delingová Anna

Prevádzkový poriadok pre zariadenia spoločného stravovania.
V zmysle zák. č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov povinnosťou fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb je vypracovať prevádzkový poriadok, predložiť ho príslušnému orgánu verejného zdravotníctva na schválenie, ako aj návrh na jeho zmenu.

Prevádzkový poriadok (.doc)
Prevádzkový poriadok - Ambulantný predaj (.doc)

Aktuálna legislatíva v oblasti hygieny výživy a bezpečnosti potravín

Kozmetické výrobky.

Informácie o kozmetických výrobkoch.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky