RÚVZ | Vranov n.T.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Hygiena výživy, bezpečnosti potravín
a kozmetických výrobkov


Koncepcia oddelenia
Hygiena výživy skúma vplyv výživy na zdravie populácie v konkrétnych podmienkach života. Stanovuje a presadzuje požiadavky na zabezpečenie celého procesu výživy tak, aby neohrozoval zdravie, ale naopak, aby ochraňoval a podporoval zdravie.

Usmernenie pri výkone úradnej kontroly pri prešetrovaní neregistrovaných internetových predajcov potravín
Riešenie špecifických situácií pri výkone úradnej kontroly u prevádzkovateľov internetového predaja potravín.

Aktuálna legislatíva oddelenia

Zoznam vybraných slovenských právnych predpisov a právnych aktov EÚ oddelenia hygieny výživy bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov. Platné právne predpisy SR. Právne predpisy EÚ.

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie Epidemiológiaemiologicky závažných činností

Epidemiológiaemiologicky závažná činnosť je pracovná činnosť, ktorou možno pri zanedbaní postupov správnej praxe a pri nedodržaní zásad osobnej hygieny spôsobiť vznik alebo šírenie prenosného ochorenia. Môžu ju vykonávať len osoby zdravotne spôsobilé a odborne spôsobilé.

Zamestnanci
  • Ing. Lenka Dvorská - vedúca oddelenia

  • MVDr. Jarmila Klubertová

  • Eva Vasiľová

  • Anna Delingová

Prevádzkový poriadok
pre zariadenia spoločného stravovania

V zmysle zák. č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov povinnosťou fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb je vypracovať prevádzkový poriadok, predložiť ho príslušnému orgánu verejného zdravotníctva na scHygiena výživyálenie, ako aj návrh na jeho zmenu

Prevádzkový poriadok (.doc)
Prevádzkový poriadok - Ambulantný predaj (.doc)

Aktuálna legislatíva v oblasti hygieny výživy a bezpečnosti potravín

Kozmetické výrobky

Informácie o kozmetických výrobkoch