RÚVZ | Vranov n.T.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

História

História Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
so sídlom vo Vranove nad Topľou


  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou je špecializovaným miestnym orgánom štátnej správy na úseku ochrany zdravia ľudí s územnou pôsobnosťou pre okres Vranov nad Topľou, zriadený podľa § 21 v nadväznosti na Prílohu č. 2 zákona NR SR č. 578/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí, v znení neskorších predpisov, s účinnosťou od 01.01.2004. Úrad sídli od 1. marca 2022 vo vlastných priestoroch na ulici Dr. C. Daxnera 91/4. V súčasnosti má 29 zamestnancov. Poverenou vykonávaním funkcie regionálnej hygieničky a generálnej tajomníčky úradu je Mgr. Monika Kurucová.

  Československé národné zhromaždenie dňa 28.03.1952 prijalo zákon č. 4/1952 Zb. o hygienickej a protiepidemickej starostlivosti. Na právnom základe tohto zákona vznikla hygienická služba. Bol vytvorený systém štátneho zdravotníctva. V okresoch boli zriadené okresné hygienicko- epidemiologické stanice - OHES. V meste Vranov nad Topľou sídlila OHES v priestoroch dnešného zubného laboratória na Štúrovej ulici. Územne spadala pod Krajskú hygienicko-epidemiologickú stanicu v Prešove.Prvým okresným hygienikom bol MUDr. Kyseli. Pod jeho vedením plnili úlohy na úseku hygieny a epidemiológie štyria sanitační pracovníci, ktorí mali k dispozícii jedno sanitné vozidlo. Títo pracovníci získali potrebnú kvalifikáciu jednoročným kurzom v Závodnej škole práce na Krajskej hygienicko-epidemiologickej stanici v Prešove.

  Pre správne fungovanie hygienických staníc boli potrební odborne vzdelaní zamestnanci. V roku 1955 bola preto zriadená prvá nadstavbová dvojročná škola v Bratislave. Medzi jej prvých absolventov patril Eduard Michalov, ktorý v hygienickej službe odpracoval 42 rokov.Od roku 1960 bola možnosť ďalšieho vzdelávania v rámci pomaturitného špecializačného vzdelávania. V roku 1960 bol však okres Vranov nad Topľou zrušený a tým zanikla aj okresná hygienicko-epidemiologická stanica. Všetka jej činnosť prešla na OHES v Michalovciach. Niekoľko obcí (od Hlinného po obec Medzianky) prešlo pod územnú správu okresu Prešov.Okresné hygienicko-epidemiologické stanice boli premenované na okresné hygienické stanice (OHS).

  Na základe nového územného plánu ČSSR sa v roku 1968 mesto Vranov nad Topľou stalo okresným mestom. V druhom polroku tu bolivytvorené potrebné štátne orgány na úrovni okresu. Okresná hygienická stanica Vranov nad Topľou bola zriadená v roku 1969 v priestoroch Obvodného zdravotného strediska v mestskej časti Čemerné. Bola začleneným zariadením Okresného ústavu národného zdravia Vranov nad Topľou. Začala pracovať pod metodickým vedením okresného hygienika z Michaloviec MUDr. Františka Fedáka, CSc., ktorého neskôr vystriedal MUDr. Ján Mydlo. Personálne obsadenie tvorili vtedy dvaja odborní pracovníci a jeden vodič sanitného vozidla. Ešte v tom istom roku v septembri boli prijaté do práce štyri kvalifikované absolventky nadstavbovej školy v Košiciach ako asistentky hygienickej služby: Oľga Kmecová (Romanová), Viola Krištanová, Veronika Švábyová, Jozefína Schleifová.

   Činnosť a pripravenosť pracovníkov OHS v roku 1970 preverila epidémia cholery vo Vojanoch, kde za prácou dochádzali aj obyvatelia okresu Vranov nad Topľou. V spolupráci s OHES v Michalovciach bolo vytvorené izolačné miesto na Vinnom jazere v okrese Michalovce. Všetci, ktorí boli alebo mohli byť vystavenípôvodcovi cholery, boli izolovaní na tomto mieste.

  Pretože sa mestská časť Čemerné nachádza v okrajovej časti Vranova, presťahovala sa v roku 1972 OHS do priestorov polikliniky, ktorá vtedy sídlila na Ulici1. mája. Počet zamestnancov vzrástol na 12 pracovníkov. OHS mala k dispozícii dve sanitné vozidlá. Metodické vedenie OHS vo Vranove nad Topľou prevzal okresný hygienik v Humennom MUDr. Vladimír Zita.OHS v roku 1977 znova zmenila svoje sídlo. Presťahovala sa dobývalých obytných priestorov na Pribinovej ulici, v centre mesta. V týchto priestoroch sídli dodnes.V roku 1975 nastúpili na OHS prvíabsolventi odboru hygieny a epidemiológie
Lekárskej fakulty Karlovej univerzity v Prahe-MUDr. Jozef Sládek, ktorý zastával funkciu okresného hygienika a MUDr. Valéria Sládeková, ktorá viedla oddelenie epidemiológie.Postupne sa pracovný tím rozrástol o ďalších lekárov (MUDr. Mária Hajduková, MUDr. Jolana Benčová), o iných vysokoškolských zdravotníckych pracovníkov (MVDr. Margita Soukeníková, Ing. Anna Kamasová, MVDr. Pavol Urban, MVDr. Ján Revák, RNDr. Ľudmila Rosiarová,Ing. Elena Kopsová, MVDr. Monika Matisová), ale ajo nových asistentov hygienickej služby (Marta Kopcová, Marta Jusková, Irena Mičejová, Darina Görögová, Valéria Dzurjaninová, Marta Handurová, Eva Dzurjaninová, Monika Čížiková, Helena Marhútová, Eva Vasiľová, Mária Husárová, Mária Šebová, Anna Hanusinová, Milada Brečková, Anna Delingová). Zamestnankyňou OHS bola vtedy aj JUDr. Viera Petríková, ktorá v neskorších rokoch (2009-2010) zastávala funkciu ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky.

   V roku 1991 sa OHS zmenila na Ústav hygieny a epidemiológie (ÚHE) s náplňou práce podľa novelizovaného zákona č. 20/66 Zb. Na jeho čele stála od roku 1991 do roku 1999 MUDr. Jolana Benčová. Pod jej vedením boli v roku 1992 zriadené pri ústave hygieny a epidemiológie hygienické laboratória: mikrobiologické laboratórium, pri zrode ktorého stála MUDr. Mária Hajduková a RNDr. Ľudmila Klímová a laboratórium chemických analýz a fyzikálnych meraní, ktoré organizačne pripravil a neskôr viedol Ing. Ladislav Čáky.

  Činnosť ústavu sa v roku 1993 rozšírila o poradňu zdravia. Tú takmer 18 rokov viedla MUDr. Kvetoslava Pižemová. V roku 1994na základe zákona NR SRč. 272/1994 Z. z. sa  ÚHE mení na Štátny zdravotný ústav (ŠZÚ).Na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity bol v tom roku otvorený nový študijný odbor
verejné zdravotníctvo. Tento odbor sa postupne otvoril aj na ďalších fakultách. V roku 1999 nastúpila do funkcie okresnej hygieničky MUDr. Valéria Sládeková.Vedenie oddelenia hygieny životného prostredia prevzal Ing. Peter Čurlej.V roku 2000 zanikli hygienické laboratória. Zachované ostali len laboratória v sídle kraja. Od roku 2001 do roku 2004 viedla ŠZÚ vo Vranove nad Topľou MUDr. Pavla Neupauerová. Do zamestnania boli prijatí RNDr. Štefan Kuruc a diplomovaná asistentka Viera Adamčíková.

  K ďalšej zmene došlo v roku 2004, kedy sa zákonom NR SR č. 578/2003 Z. z. Štátny zdravotný ústav zmenil na Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ). Vo funkcii regionálneho hygienika savystriedali MUDr. Valéria Sládeková, RNDr. Štefan Kuruc a RNDr. Ľudmila Rosiarová.
Odborných zamestnancov odchádzajúcich do dôchodku postupne nahradili mladí odborní pracovníci:
Mgr. Andrea Adamová, Ing. Lenka Dvorská,  MUDr.  Miroslava Širáková, absolventi odboru verejného zdravotníctva Mgr. Miroslava Kosová, Mgr. Denisa Marjová, PhDr. Antónia Ivanová PhD., Mgr. Klaudia Gerová a edukačná pracovníčka Mgr. Mária Gešperová.

  Za 62 rokov existencie hygienickej služby sa na jej činnosti a fungovaní podieľalo mnoho zamestnancov
lekári, verejní zdravotníci,iní zdravotnícki pracovníci,asistenti hygienickej služby,účtovníci, ekonómovia, vodiči služobných vozidiel, upratovačky...

Týmto sa chceme poďakovať za prácu všetkým bývalým aj súčasným zamestnancom „hygieny“: Viera Adamčíková, Mgr. Andrea Adamová, Ľubica Antolová, Mgr. Balintová Svetlana, Ľudmila Bankovičová, +Ján Baran, Ing. Jozef Baran, MUDr. Barla Jaromír, Eva Bednárová, MUDr. IngridBegová, MUDr. Jolana Benčová, Beáta Berešová, Ing. Elena Bobiková, Milada Brečková, Viera Bublavá, Ing. Ladislav Čáky, Ing. Anastázie Čápová, JUDr. Božena Čepeňová, Monika Čižíková, Ing. Peter Čurlej, +Ján Dargaj, Anna Delingová, Eva Dzurjaninová, Valéria Dzurjaninová, Július Džačar, Ing. Lenka Dvorská, Marta Fialová, Darina Görögová, Ing. Rudolf Gregorovič, Juraj Guzi, Ladislav Guzi,  Mgr. Klaudia Gerová, Mgr. Mária Gešperová, MUDr. Mária Hajduková, MUDr. Zuzana Halžová, Marta Handurová, Anna Hanusinová, +Ján Homiak, Oľga Hrabčáková, Ján Hric, Mária Hromuľáková, MUDr. MironHvizdoš, Mária Husárová, Mária Jakubová,  Mária Ihnatová, Jaroslav Ivanov, PhDr. Antónia Ivanová PhD., +Juraj Jakubko, EmiliaJanočková, Anna Joneková, +Marta Jusková, Katarína Kaliničová, Kvetoslava Kalmanová, Ing. Anna Kamasová, Adriana Kianková, Jozef Klapák, RNDr. Ľudmila Klimová, MUDr. Ľubomír Konya, Marta Kopcová, Ing. Elena Kopsová, Mgr. Miroslava Kosová, Miriam Kosťová, Ján Kožej, Monika Krajníková, Viola Krištanová, MVDr. Viera Kulichová, Ľubomíra Kuncová, RNDr. Štefan Kuruc, MUDr. Kysela, Anna Lengerová, Helena Marhutová,+Alexander Marossy, MVDr. Monika Matisová, MUDr. Stanislav Merc, Irena Mičejová, Eduard Michalov, +Ing. Emil Michalovčík, Mária Migaľová, Marianna Mihalenková, Ľudmila Mišinová, Daniela Mitrová, Iveta Mitrová, Jarmila Moskaĺová, MUDr. Paula Neupauerová, +Vincent Nový, Bibiana Ondrušová, Anna Pavolková, Karin Pavolková, JUDr. Viera Petríková, Agáta Pinkošová, MUDr. Kvetoslava Pižemová, MVDr. JánRevák,  Oľga Romanová, Alžbeta Ropoviková, RNDr. Ľudmila Rosiarová, Daniela Rusnáková, MUDr. Jozef Sládek, MUDr. Valéria Sládeková, Jozefína Schleifová, Silvia Schleifová,  Silvia Sotáková, MVDr. Margita Soukeníková, Oľga Stahorská, Anna Sýkorová, Ing. Mária Šandorová, Mária Šebová, MUDr. Miroslava Širáková, Iveta Ščerbáková,  Matúš Štoffa, Viera Švábyová, +František Trabalík, Karol Treciak, Eva Torkošová, + MVDr. Pavol Urban, Terézia Vasilková, Eva Vasiľová, Anna Vlčeková, Pavol Timkovič, Anna Vysoká, DarinaZniszczolová

Vypracovali: Eduard Michalov a RNDr. Ľudmila Rosiarová (30.3.2015)


Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky