RÚVZ | Vranov n.T.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Európsky imunizačný týždeň 2019

oddelenie HEPZaVkZ

Európsky imunizačný týždeň                                
24. - 30. APRÍL 2019                                       Európsky imunizačný týždeň (EIW) sa od roku 2005 koná každoročne v mesiaci apríl. Vyhlasuje ho Svetová zdravotnícka organizácia, Regionálny úrad pre Európu (WHO/Europe), ide o každoročnú iniciatívu, ktorá zvyšuje povedomie o význame imunizácie pre zdravie a blaho ľudí.
       Cieľom kampane je zvýšiť rozsah očkovania zvýšením povedomia o dôležitosti očkovania medzi rodičmi a opatrovateľmi, zdravotníckymi pracovníkmi, politikmi a osobami s rozhodovacou právomocou a médiami.
       Slogan tohtoročnej kampane EIW znie nasledovne: „Prevent Protect Immunize“ / „Predchádzať Chrániť Očkovať“. Pomáha šíriť informáciu o dôležitosti prevencie očkovaním naprieč celým Euroregiónom. Kampaň EIW prebehne v období 24. až 30. apríla. Heslo EIW 2019: „Vaccine heroes“ / „Hold podporovateľom očkovania“.
       Heslom kampane EIW 2019 je vyjadrená pocta všetkým, ktorí už pochopili, že žijeme v dobe, kedy je možné jednoduchým a dostupným spôsobom predchádzať závažným infekčným ochoreniam, a to očkovaním. Pocta patrí aj tým, ktorí sa svojou prácou snažia podporiť očkovanie a ukázať cestu iným, ktorí sa starajú o svoje zdravie a svojím zodpovedným prístupom chránia seba a svoje okolie pred vznikom a šírením závažných infekčných ochorení. Poďakovanie patrí: tvorcom politík, vedcom, zdravotníckym pracovníkom, rodičom a všetkým, ktorí vyhľadávajú a zdieľajú informácie o vakcínach založené na dôkazoch.
       Očkovanie je v Slovenskej republike povinné, regulované a hradené štátom. V SR sa očkuje proti 10 prenosným ochoreniam, a to detskej obrne, záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, hemofilovým invazívnym infekciám, vírusovej hepatitíde typu B, osýpkam, ružienke, mumpsu a pneumokokovým invazívnym infekciám.
       Európsky región naďalej využíva celkovo vysokú imunizáciu v detstve a pokračuje v plnení cieľov európskeho akčného plánu pre očkovanie vrátane eliminácie osýpok a rubeoly. Bohužiaľ, výhody vakcín sa v regióne nerovnomerne rozširujú, pričom príliš veľa detí stráca ochranu, ktorú si zaslúžia.
       Očkovacie látky poskytujú individuálnu ochranu pred nebezpečnými chorobami. Spoločne chránia tých, ktorí sú najzraniteľnejšími, vrátane detí. Každá osoba si zaslúži imunizáciu a zdieľa sociálnu zodpovednosť na ochranu tých, ktorí sa nemôžu chrániť. Imunizácia nás chráni všetkých.
       Svetovým týždňom imunizácie spoločne s inými regionálnymi iniciatívami bude európsky región využívať EIW 2019 ako príležitosť na zvýraznenie spôsobu, akým sa vakcíny snažia chrániť jednotlivcov a ich komunity a ďalej pokračovať v dosahovaní globálnych cieľov trvalo udržateľného rozvoja.
       Na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou je zriadená poradňa očkovania, ktorá poskytuje konzultácie a poradenstvo pre verejnosť v oblasti ochorení preventabilných očkovaním, nielen počas európskeho imunizačného týždňa venovaného propagácii očkovania, ale každý pracovný deň. V súvislosti s výskytom osýpok bolo minulý mesiac usporiadané stretnutie so zástupcami zo Zdravých regiónov, p.o. Informovali sme ich o dôležitosti očkovania a zároveň sme ich požiadali o spoluprácu edukácii v ohniskách osýpok.


Mgr. Zuzana Novosiadla Štefaňáková
RÚVZ Vranov nad Topľou