RÚVZ Vranov nad Topľou

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Kontakt

Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom
vo Vranove nad Topľou

Dr. C. Daxnera 91/4
093 01 Vranov nad Topľou

IČO: 173 35 787

tel.: 057/44 646 31
fax: 057/48 893 60
e-mail:
 ruvzvt@uvzsr.sk

Nahlasovanie korupcie


Stránkové hodiny:
Po - Pia od 7:30 do 15:30


Termíny skúšok odbornej spôsobilosti


COVID, Usmernenie hlavného hygienika (11. aktualizácia)Nové webové sídlo úradov verejného zdravotníctva sa aktuálne nachádza v skúšobnej prevádzke na doméne uvzsr.sk. Úrad verejného zdravotníctva SR a 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva budú komunikovať s verejnosťou cez jedno webové sídlo. Naším zámerom je komunikáciu pre občanov, odbornú verejnosť a podnikateľov zjednotiť, sprehľadniť a docieliť proužívateľské prostredie. Návrhy na prípadné zlepšenia môžete zaslať na adresu portal@uvzsr.sk. Účelom skúšobnej prevádzky je overiť funkcionalitu elektronických služieb a obsah webového sídla tak, aby boli významným prínosom pre občanov, podnikateľov aj odbornú verejnosť.

OZNAM:
V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk bude súčasné webové sídlo RÚVZ VT www.ruvzvt.sk zrušené a vypnuté k 31.12.2023. Od 1.1.2024 bude doména ruvzvt.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ VT nájdete na novom portáli na podstránke https://www.uvzsr.sk/web/ruvzvt.
Od 23.12.2023 nebude toto webové sídlo aktualizované.


Linka RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou
zriadená za účelom nahlasovania porušovania protiepidemických opatrení
0915 393 166 l vt.koronapodnety@uvzsr.sk

 • -->

  Poradenstvo a konzultácie
  pre verejnosť
  a podnikateľské subjekty
  Oddelenie epidemiológie


  tel.: 057/44 646 31
  po - pia: 13:30 - 15:00 hod.
  štvrtok: nestránkový deň  Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu


  tel.: 057/44 646 31
  po - pia: 13:30 - 15:00 hod.
  štvrtok: nestránkový deň  Oddelenie hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov


  tel.: 057/44 646 31
  po - pia: 13:30 - 15:00 hod.
  štvrtok: nestránkový deň  Oddelenie hygieny detí a mládeže


  tel.: 057/44 646 31
  po - pia: 13:30 - 15:00 hod.
  štvrtok: nestránkový deň  Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva


  tel.: 057/44 646 31
  po - pia: 13:30 - 15:00 hod.
  štvrtok: nestránkový deň  Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia


  tel.: 057/44 646 31
  po - pia: 13:30 - 15:00 hod.
  štvrtok: nestránkový deň

  Na osobné konzultácie a poradenstvo je potrebné sa vopred nahlásiť na uvedených telefónnych číslach alebo na e-mail: ruvzvt@uvzsr.sk  Poradňa zdravia


  od 13.00 – 14.00 hod.

  Na konzultáciu je potrebné sa vopred nahlásiť.

  Očkovací kalendár
  od 1.1.2023


  Kontaktné osoby:  
  Mgr. Emília Ondušková
  Mgr. Mária Gešperová
  Daniela Bižová

  Kontakt:
  tel.: 057/488 19 50

  mobil: 0908 035 420
  e-mail: vt.poradna@uvzsr.sk


  Odborné usmernenie MZSR o očkovacích postupoch vykonáva- ných v inom veku a inom intervale ako v rámci schémy pravidelného povinného očkovania osôb v Slovenskej republike, uverejnené dňa 13.3.2017 vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva SR, čiastka 7-13, ročník 65, č.: OE/10293/2016/.

  Svetový deň boja proti AIDS

 • stravovanie Svetový deň boja proti AIDS, ktorý si každoročne pripomíname 1. decembra, sa usiluje vyjadriť podporu ľuďom s HIV/AIDS, pripomenúť význam prevencie, intenzívnejšie vzdelávať a zvyšovať povedomie verejnosti o infekcii HIV a ochorení AIDS.

   ZOBRAZIŤ VIAC

 • Alkohol - metla ľudstva

 • stravovanie Alkohol sprevádza ľudstvo od počiatku jeho známej histórie, avšak zároveň nastúpil aj boj proti nadmernému požívaniu alkoholu. V starovekej Číne bol za opitosť trest smrti, v starej Indii boli za opitosť vykonávané kruté tresty, ako nútenie piť vriacu tekutinu, starí Gréci mali rozvinutú prevenciu a negatívnu propagandu najmä pre mládež, Mohamed stanovil telesné tresty za pitie a podobne. Aj na Slovensku sa bojovalo proti nadmernému užívaniu alkoholu rôznymi zákazmi pálenia, predaja a trestami za opitosť na verejnosti.

   ZOBRAZIŤ VIAC

 • „Zdravé pracoviská – Bezpečná a zdravá práca v digitálnej dobe“

 • stravovanie Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) od roku 2000 v rámci projektu „Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ organizuje kampane zdravé pracoviská, ktoré sú venované ochrane a bezpečnosti zdravia zamestnancov pri práci.

   ZOBRAZIŤ VIAC

 • Aktívnou životosprávou chránite svoje srdce

 • stravovanie Aktívnou životosprávou chránite aj svoje srdce. Primeranou fyzickou aktivitou dokážete znižovať riziko vzniku srdcovo-cievnych ochorení a zmierňovať ich dopady. Fyzická aktivita by mala byť rozmanitá: aktivita, strečing...

   ZOBRAZIŤ VIAC

 • Svetový deň Alzheimerovej choroby

 • stravovanie Alzheimerova choroba predstavuje najčastejšiu formu demencie na svete. Ide o pomaly rozvíjajúce sa, degeneratívne ochorenie mozgu človeka. Počet Slovákov, ktorí v súčasnosti trpia na Alzheimerovu chorobu sa odhaduje približne na 50-tisíc. Z dôvodu aktuálneho a predpokladaného nárastu počtu ľudí postihnutých týmto ochorením sa tejto problematike venuje práve mesiac september.

   ZOBRAZIŤ VIAC

 • Pred nami je posledný mesiac X. ročníka kampane „Vyzvi srdce k pohybu"

 • stravovanie Pred nami je už len posledný mesiac, v ktorom máte možnosť zapojiť sa do jubilejného X. ročníka kampane „Vyzvi srdce k pohybu“. Pravidelný pohyb podporí vaše zdravie, zlepší zdravotný stav a pomáha predchádzať chronickým ochoreniam. Ak sa počas zostávajúcich 4 týždňov budete venovať pohybu aspoň 150 minút strednej intenzity alebo 75 minút vysokej intenzity týždenne, či ich vzájomnej kombinácii, splníte podmienky na zaradenie do žrebovania o zaujímavé ceny.

   ZOBRAZIŤ VIAC

 • Svetový deň bez tabaku

 • stravovanie Fajčenie je dnes najrozšírenejšou toxikomániou prirovnávanou k novodobej pandémii, ktorá si každoročne vyžiada milióny ľudských obetí. Cigareta je zdravotným, psychickým, biochemickým i sociálno-kultúrnym problémom a tabakizmus najsilnejšou závislosťou.

   ZOBRAZIŤ VIAC

 • Deň otvorených dverí poradne na odvykanie od fajčenia
  1. júna 2023 od 7:30 do 14:30 hod.

 • stravovanie Pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku ponúka poradenské centrum zdravia zriadené pri RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou bezplatné meranie hladín oxidu uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu prístrojom - smokerlyzér. Ďalej ponúkame spirometriu, dotazníkové metódy na zistenie stupňa závislosti a individuálne poradenstvo s klientmi, ktorí sa snažia obmedziť alebo znížiť frekvenciu fajčenia. RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou, Dr. C. Daxnera 91/4, 093 01 Vranov nad Topľou (oproti detskému domovu).

   ZOBRAZIŤ VIAC

 • Svetový deň hypertenzie

 • stravovanieArteriálna hypertenzia je ochorenie, pri ktorom je chronicky zvýšený krvný tlak v tepnách telového krvného obehu. Je to významný rizikový faktor pre vznik ischemickej choroby srdca, infarktu myokardu a cievnej mozgovej príhody.

   ZOBRAZIŤ VIAC

 • Vyzvi srdce k pohybu
  - Celonárodná kampaň na zvýšenie pohybovej aktivity

 • stravovanieCieľom kampane je povzbudiť čo najviac ľudí, aby zaradili do svojho voľného času každodenne aspoň 30 minút pohybových aktivít a žili zdravšie. Vyberajte si aktivity podľa vašej aktuálnej fyzickej zdatnosti a zdravotného stavu. Ak začínate, pohyb si môžete rozdeliť do viacerých častí počas dňa, napr. 3-krát po 10 minút. Účastníci v uplynulých ročníkoch významne zvýšili svoju pohybovú aktivitu, mnohí z nich zhodili nadbytočné kilogramy a väčšina z nich sa vďaka pravidelnému pohybu začala cítiť lepšie.

   ZOBRAZIŤ VIAC

 • Legislatívne zmeny zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

 • stravovanieOd 12.01.2023 platí novelizácia zákona č. 355/2007 Z.z.. Medzi najdôležitejšie zmeny, ktoré rieši uvedená novelizácia patrí ochrana zamestnancov pri práci s chemickými faktormi, kde sa do právneho poriadku Slovenskej republiky aplikovali požiadavky nariadenia komisie (EÚ) 2020/1149


   ČÍTAŤ VIAC


   Povinná odborná príprava osôb pri práci s diizokyanátmi

 • Týždeň otvorených dverí poradne zdravia - 11.-14.4.2023

 • stravovanie Pri príležitosti Svetového dňa zdravia ponúka poradenské centrum zdravia zriadené pri RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou bezplatné vyšetrenia hladín cholesterolu (HDL, LDL, TAG), glykémie a i. Vyšetrenie sa realizuje z kvapky krvi nalačno. Ďalej ponúkame bezplatnú analýzu stavby tela (% tukov, svalov, BMI, WHR index, bazálny metabolizmus v kcal, viscerálny tuk)

   ZOBRAZIŤ VIAC

 • Vyhodnotenie výtvarnej súťaže k Svetovému dňu obezity

 • stravovanieVíťazom regionálneho kola výtvarnej súťaže k Svetovému dňu obezity 2023 sa stáva trieda 2. C - ZŠ Hanušovce nad Topľou, Štúrova 341, 094 31 Hanušovce nad Topľou

   ZOBRAZIŤ VÍŤAZNÉ DIELO

 • Svetový deň vody 2023 - „URÝCHLENÁ ZMENA″

 • stravovanieSvetový deň vody je medzinárodný deň oslavy vody a hlavne príležitosť dozvedieť sa viac o problémoch súvisiacich s vodou. Myšlienka tohto medzinárodného dňa siaha až do roku 1992, v ktorom sa konala Konferencia Organizácie Spojených národov o životnom prostredí a rozvoji v Rio de Janeiro.

   ČÍTAŤ VIAC

 • Výzva - svetový deň obezity

 • stravovanieMilé žiačky, žiaci a pedagógovia základných škôl, pozývame Vás zapojiť sa do výtvarnej aktivity – súťaže, ktorá sa realizuje v súvislosti so Svetovým dňom obezity. Svetový deň obezity každoročne pripadá na 4. marec, pri tejto príležitosti by sme radi poukázali na dôležitosť prevencie obezity, nakoľko toto ochorenie spôsobuje množstvo komplikácií a veľmi ľahko potrápi celé naše telo.

   ČÍTAŤ VIAC

 • Obezita - strašiak modernej doby

 • stravovanieObezita je chronické ochorenie, ktoré nie je len „problémom krásy“, ale najmä zdravotným. S nadmernou telesnou hmotnosťou sú úzko spojené závažné zdravotné riziká ako cukrovka, kardiovaskulárne či respiračné ochorenia, vysoký krvný tlak, ochorenia kĺbov a nádorové ochorenia. Okrem týchto zdravotných problémov obéznych ľudí postihujú aj sociálne a psychické ťažkosti. Vyskytujú sa u nich depresie, zakomplexovanosť, často majú zníženú sebadôveru a problémy pri uplatnení sa v zamestnaní. Majú veľké problémy pri presune, cestovaní, kultúrnom živote...

   ČÍTAŤ VIAC

 • Zdravé pracoviská 2022

 • stravovanieTak ako v roku 2021, aj v roku 2022 sa oddelenie preventívneho pracovného lekárstva (ďalej OPPL) Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou zapojilo do projektu zdravé pracoviská. Projekt Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci „Zdravé pracoviská znižujú záťaž 2020-2022“ prebiehal počas zlej epidemiologickej situácie ochorenia COVID-19. Z tohto dôvodu si zamestnanci oddelenia pripravili anonymné dotazníky pre zamestnancov. Dotazníky boli pre zamestnancov kontrolovaných subjektov poskytnuté pri vykonávaní štátneho zdravotného dozoru.

   ČÍTAŤ VIAC

 • COVID-19: Odporúčania pre cestovateľov prichádzajúcich Z a DO Číny a pre zamestnancov v medzinárodnej leteckej doprave

 • stravovanieSlovensko sleduje vývoj epidemiologickej situácie vo výskyte COVID-19 v zahraničí. Sme účastníkmi rokovaní na európskej úrovni a koordinujeme svoje kroky s ostatnými členskými štátmi EÚ. V súčasnosti posilňujeme monitoring odpadových vôd v okolí významných medzinárodných letísk na Slovensku aj napriek tomu, že nemáme priame spojenia z Číny. To nám doplní prehľad o aktuálnej epidemiologickej situácii.

   ČÍTAŤ VIAC

 • Svetový deň diabetu na RÚVZ

 • stravovanieV rámci Svetového dňa diabetu a prevencie vzniku ochorenia diabetes mellitus Vás pozývame na bezplatné meranie hladiny glukózy v krvi v termíne: 14. - 18.11.2022


  Plagát - Svetový deň diabetu

  Týka sa prediabetes aj vás?

  Test rizika vzniku cukrovky 2. typu

 • Chrípková sezóna 2022/2023: Očkovanie proti chrípke a ďalšie informácie o prevencii ochorenia

 • stravovanieChrípka býva mylne považovaná za banálne ochorenie. Komplikácie spojené s chrípkou si pritom častokrát vyžadujú hospitalizáciu a u rizikových skupín môže ochorenie na chrípku vyvolať nebezpečné, život ohrozujúce zdravotné komplikácie.

   ČÍTAŤ VIAC

 • Článok k svetovému dňu duševného zdravia

 • stravovanieV roku 1991 Svetová federácia za duševné zdravie (WFMH) vyhlásila 10. október za Svetový deň duševného zdravia s cieľom zvýšiť informovanosť verejnosti v otázkach duševného zdravia na celom svete.

   ČÍTAŤ VIAC

 • Svetový deň duševného zdravia

 • stravovanie10. október bol v roku 1991 Svetovou federáciou pre duševné zdravie (WFMH) vyhlásený za Deň duševného zdravia. Cieľom tohto dňa je upozorniť na význam duševného zdravia a zvyšovať úsilie na jeho zlepšenie. Výskyt duševných porúch v populácii v posledných desaťročiach narastá, na Slovensku aj celosvetovo. Medzi najčastejšie duševné o poruchy patrí depresia, úzkostné poruchy a závislosti (najmä od alkoholu).

   ČÍTAŤ VIAC
   AKO ZLEPŠIŤ KOMUNIKÁCIU VO VZŤAHOCH

 • Fyzická aktivita pre dospelých a ľudí vo vyššom veku

 • stravovaniePosilňujte najmenej dva dni v týždni, aby ste udržali svaly, kosti a kĺby dostatočne odolné. Neseďte toľko, robte si pri sedení prestávky a vždy, keď je to možné, nahraďte sedenie státím či chôdzou.

   PLAGÁT

 • Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi 2022

 • stravovaniePri príležitosti Medzinárodného dňa proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi 2022 sme realizovali výtvarné aktivity na základných školách s názvom „Takto trávim svoj voľný čas“. Aktivita bola určená pre deti a mládež vo veku 10-15 rokov a prebiehala od 22. júna do 30. júna 2022. Zo zapojených základných škôl nám dodali zaujímavé kresby, ktoré uverejňujeme na našej web stránke. Uvedené kresby sú od žiakov ZŠ Lúčna Vranov nad Topľou, ZŠ Juh Vranov nad Topľou a zo ZŠ Sačurov. Ďakujeme pekne za krásne obrázky. Poradňa zdravia

   ZOBRAZIŤ KRESBY

 • Spoznajte opičie kiahne

 • stravovanieOpičie kiahne sa môžu prenášať blízkym fyzickým kontaktom (koža na kožu), a to aj prostredníctvom intímneho kontaktu alebo počas sexuálneho styku. Vyrážka sa objaví zvyčajne 1 až 3 dni od výskytu niektorého z príznakov.

   PLAGÁT

 • Buďme ohľaduplní - kúpme sa zdravšie

 • stravovaniePobyt v bazénoch - plávanie, či kúpanie patrí k najobľúbenejším voľnočasovým aktivitám. Napriek zdokonaľovaniu technológií na úpravu vody na kúpanie sú bazény aj miestom potenciálneho šírenia ochorení.

   LETÁK SVK

   LETÁK POL

   LETÁK HUN

 • Európsky imunizačný týždeň 2022

 • stravovanieSvetový týždeň imunizácie si pripomíname každoročne posledný aprílový týždeň. 17. ročník pripadá na dni od 24.- 30. apríla 2022. Konečným cieľom Svetového týždňa imunizácie je, aby bolo viac ľudí, komunít chránených pred chorobami, ktorým možno predchádzať očkovaním. Dlhý život pre všetkých nie je sľub, je to ambícia, pretože každý si zaslúži šancu na plnohodnotný život.

   ČÍTAŤ VIAC

 • Svetový deň zdravia

 • stravovanieKlimatická kríza je aj krízou zdravia. Upozorňuje na to Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v rámci tohtoročného Svetového dňa zdravia, 7. apríla 2022. WHO odhaduje, že environmentálne príčiny ročne pripravia o život 13 miliónov ľudí na svete.

   ČÍTAŤ VIAC

 • Svetový deň obezity 2022

 • stravovanieSvetový deň obezity každoročne pripadá na 4. marca. Tento rok sa osvetová kampaň nesie  v duchu témy „Každý musí konať!“. Veľká časť populácie si totiž osvojila nezdravé stravovacie návyky a sedavý spôsob života. Tieto rizikové faktory je potrebné eliminovať na celosvetovej úrovni, aby sa predišlo ďalšiemu zvýšeniu výskytu nadváhy a obezity u ľudí. Obezita je celosvetovo rozšírené chronické ochorenie. Spôsobuje vážne komplikácie zdravia, ktoré znižujú kvalitu života jednotlivca a v neposlednom rade zvyšujú náklady potrebné na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti.

   ČÍTAŤ VIAC

 • „Zdravé pracoviská znižujú záťaž 2020-2022“ - VYHODNOTENIE

 • stravovanieV rámci projektu Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci „Zdravé pracoviská znižujú záťaž 2020-2022“ sa v roku 2021 pre epidemiologickú situáciu vykonávala kampaň formou dotazníkov. Pri vykonávaní štátneho zdravotného dozoru v organizáciách, na pracoviskách kde sú vyhlásené rizikové práce, bol k dotazníkom k rizikovým faktorom pridaný dotazník informovanosti zamestnancov k aktuálnej téme. Do prieskumu sa zapojilo 10 organizácií...

   ČÍTAŤ VIAC

 • Január - mesiac povedomia o rakovine kŕčka maternice

 • stravovanieĽudský papilomavírus (HPV) je najčastejšia vírusová infekcia reprodukčného traktu. Väčšina sexuálne aktívnych žien a mužov sa niekedy v živote nakazí a niektorí môžu byť infikovaní opakovane. Najčastejší spôsob a čas na infikovanie pre ženy aj mužov je krátko po tom, ako sa stanú sexuálne aktívnymi. HPV sa prenáša pohlavným stykom, ale na prenos nie je potrebný penetračný sex. Dobre známym spôsobom prenosu je kontakt koža na kožu na genitáliách.

   ČÍTAŤ VIAC

 • Podpora samorehabilitácie po ochorení COVID-19

 • stravovanieTáto príručka obsahuje základné cvičenia a rady pre dospelých, ktorí mali vážne zdravotné problémy a boli prijatí do zdravotníckeho zariadenia s ochorením COVID-19.

   ČÍTAŤ VIAC

 • Svetový deň boja proti AIDS (1. december 2021)

 • stravovaniePrvého decembra si každoročne pripomíname Svetový deň boja proti AIDS. Jeho symbolom je červená stužka. Pripnutím červenej stužky vyjadrujeme solidaritu s ľuďmi, ktorí trpia infekciou HIV alebo ochorením AIDS. V súčasnej pandemickej situácii však naberá svetový deň umývania rúk omnoho väčší a dôležitejší rozmer.

   ČÍTAŤ VIAC

 • 15. október - Svetový deň umývania rúk

 • stravovaniePätnásty deň v októbri je označovaný ako Svetový deň umývania rúk. Niet pochýb o tom, že umývanie rúk a dodržiavanie základných princípov hygieny je dôležité bez ohľadu na spoločenské okolnosti. V súčasnej pandemickej situácii však naberá svetový deň umývania rúk omnoho väčší a dôležitejší rozmer.

   ČÍTAŤ VIAC

 • 28. september - Svetový deň boja proti besnote

 • stravovanieSvetový deň boja proti besnote pripadá na 28. September. Ide o výročie úmrtia zakladateľa lekárskej mikrobiológie a imunológie Louisa Pasteura, ktorý ako prvý pripravil vakcínu proti besnote.Svetová zdravotnícka organizácia pripomína týmto dňom význam preventívnych opatrení, ktorými sa dá ochoreniu predísť. K týmto opatreniam patrí očkovanie vnímavých zvierat a ľudí.

   ČÍTAŤ VIAC

 • 26. jún - Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi

 • stravovanie26. jún sa zameriava na zvýšenie povedomia o probléme, ktorý nezákonné drogy predstavujú pre spoločnosť. Rozprávajme sa s mladými ľuďmi o protidrogovej prevencii, o nástrahách, zdravotných rizikách a životných komplikáciách, ktoré drogy spôsobujú. Droga zotročuje čoraz viac mladých ľudí. Prvú skúsenosť s legálnymi drogami ako je cigareta, alkohol a ,,ľahkými drogami“ , ktorú zastupuje marihuana majú 10 – 13 ročné deti.

   ČÍTAŤ VIAC

 • Letný manuál prevencie počas horúčav

 • stravovanieVysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie -zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť, či zvracanie. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) vám preto prináša základné pravidlá prevencie proti následkom horúčav.

   ČÍTAŤ VIAC

 • Rizikové práce v SR v roku 2020

 • stravovanieV r. 2020 vykonávalo v SR rizikové práce 103 380 zamestnancov (z toho 22 649 žien) (graf č. 1). Oproti r. 2019 ich počet klesol o 4 283 zamestnancov, z toho o 1 039 žien. Počet exponovaných zamestnancov v 3. kategórii bol 93 641 a 9 739 zamestnancov v 4. kategórii (graf č. 2).

   ČÍTAŤ VIAC

 • Choroby z povolania v SR v roku 2020

 • stravovanieNa základe analýzy údajov, poskytnutých Národným centrom zdravotníckych informácií (NCZI), bolo v r. 2020 v SR novohlásených 252 prípadov chorôb z povolania a profesionálnych otráv, pričom z celkového počtu novozistených prípadov sa ženy podieľali 46 % (t. j. 116 chorobami z povolania).

   ČÍTAŤ VIAC

 • Vyzvi srdce k pohybu - online formulár a účastnícky list

 • stravovanieV súvislosti so Svetovým dňom – pohybom ku zdraviu Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici pod záštitou Úradu verejného zdravotníctva v SR v spolupráci s ostatnými regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v SR vyhlasuje IX. ročník kampane „Vyzvi srdce k pohybu“. Kampaň bude trvať od 10. mája do 1. augusta 2021.

   ČÍTAŤ VIAC

   ÚČASTNÍCKY LIST

   ÚČASTNÍCKY LIST - ONLINE FORMULÁR

 • Vyzvi srdce k pohybu. Celonárodná kampaň na zvýšenie pohybovej aktivity pod záštitou ÚVZ SR

 • stravovanieCieľom kampane je povzbudiť čo najviac ľudí, aby zaradili do svojho voľného času každodenne aspoň 30 minút pohybových aktivít a žili zdravšie. Vyberajte si aktivity podľa Vašej aktuálnej fyzickej zdatnosti, zdravotného stavu a s prihliadnutím na epidemickú situáciu.

   ČÍTAŤ VIAC

 • Európsky imunizačný týždeň - 26. apríl až 2. máj 2021

 • stravovaniePrvé pokusy o očkovanie osôb (vakcináciu) siahajú ďaleko do histórie. Objav tejto myšlienky znamenal revolúciu v prevencii infekčných ochorení. Infekčné ochorenia predstavujú pre jedinca strach z choroby, bolestné prežívanie choroby a utrpenie, pre spoločnosť zasa nápor na zdravotníctvo.

   ČÍTAŤ VIAC

 • Stravovanie seniorov: spoznajte zásady zdravej výživy (návrhy jedálničkov a kuchárka s receptami)

 • stravovanieZdravá výživa a stravovacie návyky sú jedným z hlavných pilierov zdravého spôsobu života. Príjem jednotlivých živín ovplyvňuje výskyt a vývoj najčastejších neinfekčných ochorení. Hlavným cieľom výživy v seniorskom veku je pomôcť zachovať dobrú kvalitu života.

   ČÍTAŤ VIAC

 • Upozornenie ÚVZ SR - použitie bambusu alebo iných nepovolených prísad v plastoch prichádzajúcich do styku s potravinami uvedených na EÚ trh

 • bambusUpozornenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) o nelegálnom uvádzaní na trh plastových výrobkov obsahujúcich bambus alebo iné nepovolené prísady vzhľadom na to, že tieto výrobky nespĺňajú požiadavky európskych predpisov stanovujúcich požiadavky na materiály a predmety určené na styk s potravinami.

   ČÍTAŤ VIAC

 • „EPIKETA“: Užitočné rady, ako sa správať v každodenných situáciách počas pandémie

 • epiketaAk môžete, využite možnosti nákupu online a donášky potravín až ku dverám. Do predajne vstupujte s premysleným nákupným zoznamom, aby ste v priestore s inými ľuďmi trávili čo najmenej času. Nakúpiť by mal ísť len jeden člen domácnosti a pokiaľ je to možné, nevoďte do obchodu deti.

   ČÍTAŤ VIAC

 • Výber, manipulácia a údržba respirátora

 • pivoOd pondelka 8. marca 2021 bude povinné nosiť respirátory FFP2 v priestoroch obchodov a v hromadnej doprave. Od 15. marca sa povinnosť nosiť respirátor rozšíri na všetky interiéry (okrem vlastnej domácnosti). Pripravili sme preto súhrn základných informácií o tom, ako si vybrať respirátor a ako sa oň starať tak, aby ste boli čo najlepšie chránení..

   ČÍTAŤ VIAC

 • Kampaň: Zdravé pracoviská znižujú záťaž

 • pivoCena za dobrú prax v rámci kampane. Výzva na predloženie nominácií. Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) spolu s členskými štátmi organizuje Cenu za dobrú prax v rámci kampane Zdravé pracoviská v rámci svojich kampaní Zdravé pracoviská...

   ČÍTAŤ VIAC

 • Informácia o zrušení povinnosti zamestnávateľa oznamovať údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do kategórie 2

 • Povinnosť zamestnávateľa oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do kategórie 2, bola v celom rozsahu zrušená zmenou zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinnou od 21. júla 2020).