RÚVZ | Vranov n.T.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Európsky imunizačný týždeň 2018

Oddelenie HaPM > Info Ep

Európsky imunizačný týždeň                                
23. - 29. APRÍL 2018                                       Európsky imunizačný týždeň (EIW) sa od roku 2005 koná každoročne v mesiaci apríl. Vyhlasuje ho Svetová zdravotnícka organizácia, Regionálny úrad pre Európu (WHO/Europe), ide o každoročnú iniciatívu, ktorá zvyšuje povedomie o význame imunizácie pre zdravie a blaho ľudí.
       Očkovanie je v Slovenskej republike povinné, regulované a hradené štátom. V SR sa očkuje proti 10 prenosným ochoreniam, a to detskej obrne, záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, hemofilovým invazívnym infekciám, vírusovej hepatitíde typu B, osýpkam, ružienke, mumpsu a pneumokokovým invazívnym infekciám.
       Sloganom tohtoročnej kampane EIW je „ Očkovanie je právo jednotlivca, ale súčasne je spoločnou zodpovednosťou. “ Pomáha šíriť informáciu o dôležitosti prevencie očkovaním naprieč celým Euroregiónom. Kampaň EIW prebehne v období 23. až 29. apríla.
       Cieľom kampane je zvýšenie zaočkovanosti prostredníctvom zlepšovania povedomia o význame očkovania ako najjednoduchšej, bezpečnej a efektívnej prevencie prenosných ochorení.
       Európsky región naďalej využíva celkovo vysokú imunizáciu v detstve a pokračuje v plnení cieľov európskeho akčného plánu pre očkovanie vrátane eliminácie osýpok a rubeoly. Bohužiaľ, výhody vakcín sa v regióne nerovnomerne rozširujú, pričom príliš veľa detí stráca ochranu, ktorú si zaslúžia. Tohtoročná kampaň sa zameriava na pomoc pri odstraňovaní nedostatkov pri imunizácii a na imunizáciu ako individuálne právo a spoločnú zodpovednosť.

       Očkovacie látky poskytujú individuálnu ochranu pred nebezpečnými chorobami. Spoločne chránia tých, ktorí sú najzraniteľnejšími, vrátane detí. Každá osoba si zaslúži imunizáciu a zdieľa sociálnu zodpovednosť na ochranu tých, ktorí sa nemôžu chrániť. Imunizácia nás chráni všetkých.

       Svetovým týždňom imunizácie spoločne s inými regionálnymi iniciatívami bude európsky región využívať EIW 2018 ako príležitosť na zvýraznenie spôsobu, akým sa vakcíny snažia chrániť jednotlivcov a ich komunity a ďalej pokračovať v dosahovaní globálnych cieľov trvalo udržateľného rozvoja.

       Na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou je zriadená poradňa očkovania, ktorá poskytuje konzultácie a poradenstvo pre verejnosť v oblasti ochorení preventabilných očkovaním, nielen počas európskeho imunizačného týždňa venovaného propagácii očkovania, ale každý pracovný deň.

Mgr. Denisa Marjová
RÚVZ Vranov nad Topľou

Európsky imunizačný týždeň 2018 - leták 1

Európsky imunizačný týždeň 2018 - leták 2


Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky